PLA D'ORGANITZACIÓ DE CENTRE pel curs 21/22

Aquest pla s’ha elaborat seguint les instruccions del Departament d’Educació i atenent les necessitats i la realitat del nostre centre.

Totes les indicacions del pla estan subjectes a les indicacions i directrius relacionades amb la pandèmia.

La voluntat d’aquesta planificació és poder mantenir al màxim la traçabilitat i evitar el contagi mantenint l’esperit i la manera de fer del nostre Projecte.

 

Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre  

En situació de pandèmia com l’actual: 

 • Les entrades i sortides del centre es diversificaran en dos horaris que es diferencien en 10 minuts i per tres portes. 
 • Totes les persones que entren i surten del centre van amb mascareta fins que arriben al seu grup estable o al carrer. 
 • Dintre del grup estable els infants no han de portar mascareta
 • És recomanable que la tutora en porti
 • Tot docent que no forma part del grup estable i no pot mantenir la distància de seguretat, ha de portar mascareta sempre. 
 • La indicació de la mascareta variarà depenent de les indicacions de les autoritats sanitàries i del nivell de risc.
 • la norma general quant a l’ús de mascareta parla d’infants a partir dels 6 anys. Aquest pla estableix a partir de 1r independentment de l’edat de l’infant
 • Els infants de més d’un grup estable que comparteixen espais (passadís, lavabos, patis, entrades i sortides…) i no poden mantenir la distància de seguretat, han de portar mascareta. 
 • Es faran dos torns de patis i compartiran espais per CE. Els infants de primària hauran de portar mascareta. Els GE de primària sortiran a esmorzar al pati, asseguts en un espai assignat.
 • Quan la mascareta no sigui obligatòria a infantil, s’intentarà respectar les preferències de les famílies respecte aquesta mesura. 
 • Els grups estables estaran formats per tots els infants d’una aula ordinària i el seu tutor o tutors de referència. Els grups estables estaran agrupats en comunitats estables de nivell i s’intentarà que dins d’aquesta hi hagi els mínims docents possibles. Les especialitats es garantiran dintre dels docents que intervenen en aquestes comunitat estables. 
 • Formarem grups de treball per tal d’elaborar propostes setmanals de diferents especialitats.
 • Incorporarem de forma sistemàtica les eines digitals des del principi de curs: classroom, sites, moodle, bloc, drive..
 • Crearem xarxes de suport dins del grup que es puguin mantenir telemàticament 

En cas de tancament del centre, proposem: 

 • Tots els docents passin a fer acció  tutorial setmanal de forma explícita. Es farà el seguiment de cada infant en carpetes i excel individual que es va crear en l’anterior confinament. 
 • Utilització d’una plataforma que permeti preservar la privacitat dels docents en la comunicació amb les famílies i els infants. Creiem necessari que aquesta plataforma permeti el contacte visual. Prioritzem utilitzar les plataformes que tenim del Departament (meet) i google classroom. Es poden estudiar altres eines que coneixen les famílies i les mestres (classdojo) Fer un pla d’actuació. 
 • Habilitar correus del domini propi de l’escola i podem fer servir el correu corporatiu xtec. 
 • Formar grups de treball per tal d’elaborar propostes setmanals de diferents àmbits. 
 • Que es continuin les reunions d’organització (equip directiu, coordinadores, cicles, nivell …). En la mesura del possible fer les reunions d’equip impulsor i GTP.
 • Establir una proposta d’horari fixe de treball amb els infants i docents
 • Elaborar propostes setmanals per cicles que intentin abordar tots els àmbits de l’aprenentatge: proposta musical, proposta de moviment i proposta manipulativa. Obertes i adaptables als diferents nivells dels infants. 
 • Elaborar una proposta globalitzada més concreta i específica per cada nivell i que pot tenir una durada de més d’una setmana. Aquesta proposta haurà d’incloure un treball específic de les llengües.
 • Marcar-se objectius més clars i a llarg termini. Ús del diari curricular
 • Es continuarà el programa Innovamat de matemàtiques a través de l’aplicació. 
 • Es posaran propostes de les matèries instrumentals més sistemàtiques al moodle 
 • Organitzar el seguiment del treball amb les EVA

En el cas que un infant s’hagi de confinar per positiu d’un familiar i el seu grup estable estigui a l’escola es farà el mateix seguiment que amb  qualsevol infant malalt o que està de viatge.

En cas d’un confinament parcial o total proposem que el grup estable amb el seu referent continuin la tasca educativa des de casa telemàticament, amb l’ajuda de les altres persones que participen del grup estable i usant preferentment els EVA, seguint en la mesura del possible la programació d’aula presencial. 

Es preveurà un lot de material com cançoners, llibres de lectura, llibretes, quadernets, …. per casos de confinament. En cas d’haver de fer-los servir als infants que no han vingut se’ls farà arribar (mitjans i grans). A petits no cal un lot de material fungible, potser sí  haver previst un cançoner, un conte….

 

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Els dos grups de nivell formaran una comunitat estable (CE). Dintre de la CE hi haurà 2 grups estables (GE) amb un tutor cada un i una altra mestra més entre els dos (sempre amb mascareta).

Els infants de dos GE diferents NO es poden barrejar.

Cada cicle tindrà assignada una dotació de ⅔ de jornada de pedagogia terapéutica. Aquestes mestres intervindran a tres CE (sempre amb mascareta) 

La dotació d’Aula d’Acollida es repartirà entre 4 CE (3r a 6è) en funció del nombre d’infants nouvinguts.

La resta de dotacions (sempre amb mascareta) es repartiran entre les CE seguint els següents criteris:

 • Nombre d’infants
 • Nombre d’infants amb NEE de tipus A (d’aprenentatge), B (socioeconòmiques) i C(nouvinguts)
 • Nombre d’infants desconnectats durant el confinament d’aquest curs

Cada GE ocuparà de manera estable l’aula assignada al grup.

Cada CE tindrà un espai per fer desdoblaments (amb les mesures de neteja i desinfecció)

L’horari dels mestres de dilluns a dijous serà de 8:50 a 13:30 i de 14:30 a 16:00

Els divendres serà de 8:50 a 12:30 i de 14:30 a 16:00

 

Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb NESE

Cada cicle tindrà assignada una dotació de ⅔ de jornada de pedagogia terapèutica. 

Es repartirà aquesta dotació al cicle en funció de les necessitats de cada CE.

La modalitat d’intervenció serà sempre la més adequada per les necessitats dels infants prioritzan t sempre la modalitat inclusiva.

El repartiment de la dotació i els criteris d’atenció s’establiran a la CAD.

La possibilitat de tenir més hores amb dos docents per grup, també és un recurs per l’atenció de l’alumnat amb NEE. Aquest recurs serà també imprescindible per la millora del tractament individualitzat dels l’infants.

 

Mesures d’higiene, protecció i seguretat

Mascareta: L’ÚS DE LA MASCARETA VARIARÀ SEGONS L’ESTAT DE LA PANDÈMIA I L’AUGMENT DEL PERCENTATGE DE VACUNACIÓ. 

S’ANIRÀ INFORMANT DELS CANVIS 

El tipus de mascareta que indica la normativa és la a mascareta Higiènica amb compliment de la norma UNE

Indicació de la mascareta A L’INICI DEL CURS 201-2022:

 • A l’educació infantil: NO OBLIGATÒRIA
 • A primària: OBLIGATÒRIA 
 • Personal docent i no docent: OBLIGATÒRIA
 • Altres persones que accedeixin al centre: OBLIGATÒRIA

Les famílies han han de proveir de mascaretes als infants.

el centre proveirà als treballadors.

Tot i això, hi haurà mascaretes per possibles eventualitats.

La conserge gestionarà els subministrament de mascaretes i de gel.

Rentat de mans:

S’ha de requerir el rentat de mans als infants:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
 • Abans i després dels àpats,
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents),
 • Abans i després de les diferents activitats 
 • Abans de sortir al pati

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i
 • dels propis,
 • Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
 • Abans i després d’anar al WC,
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Desinfecció i ventilació:

A cada espai de l’escola hi haurà gel hidroalcohòlic i paper de neteja.

Cada matí es ventilarà l’espai aula abans que arribi el gruix d’infants (de 8:50 a 9:00)

L’espai estable s’ha de ventilar durant el temps de pati i abans d’anar a dinar.

Cada cop que un grup utilitzi un espai que no sigui el seu lloc estable es recomanable de desinfectar-lo abans de marxar i tancar la porta deixant les finestres obertes. 

També és recomanable  desinfectar el material que es comparteix entre grups.

Sempre que sigui possible l’alumnat ajudarà en aquestes tasques i es valora la importància d’incloure els hàbits de neteja i desinfecció dintre dels aprenentatges pedagògics.

No hi haurà gots a les aules, el Departament recomana que cada infant porti al centre una cantimplora d’ús individual reutilitzable amb aigua de casa. Poden reomplir-la també a l’escola.

Aforament i circulació:

L’aforament dels espais serà el que resulta de deixar 2.5 m2 per persona.

Sempre que sigui possible seran ventilats.

Els despatxos o espais assignats a càrrecs o treballadors seran d’ÚS PREFERENT d’aquests.

La circulació d’infants i adults pels espais comuns del centre serà com a norma general sempre per la dreta.

A les entrades i sortides, els grups que entren i surten per les portes de Nou de Sant Francesc pugen i baixen per l’escala blanca i els grups que entren i surten per les portes de Rull i Còdols  pugen i baixen per l’escala verda.

Els altres moviments per l’escola en horari lectiu (patis, canvis d’espais, sortides en horari lectiu, piscina…) Es fan seguint l’organització general de tots els cursos.

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides  

Les famílies a partir de P5 NO PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA PER ACOMPANYAR ELS INFANTS A L’ENTRADA O LA SORTIDA.

LES PERSONES QUE ARRIBIN TARD S’HAURAN D’ESPERAR AL FINAL DEL TORN QUE ESTIGUI ENTRANT

En el nostre centre hi ha tres accessos. 

Els infants d’Educació Infantil entraran i sortiran sempre 10 minuts abans per les portes i amb el dispositiu que expliquen els quadres. En aquestes entrades i sortides no es respecten els grups estables (s’ajunten infants per nivells: comunitats estables)  per tant infants i famílies han d’anar amb mascareta fins a l’aula i de l’aula fins al carrer encara que la situació de la pandèmia permeti que no portin mascareta a l’aula.

Els infants d’Educació Primària entraran i sortiran a l’hora en punt com expliquen els quadres. Com que entren i surten dos nivells per accés hauran d’anar amb mascareta fins a l’aula i de l’aula fins al carrer encara que la situació de la pandèmia permeti que no portin mascareta a l’aula.

 

HORARI CICLE grup LLOC
ENTRADA MATÍ: 

8:50

PETITS P5 NSF 2 i 3  Esperen a baix amb mascareta

Pugen per l’escala blanca.

P4 NSF1  Amb 1 familiar a l’aula
P3 RULL Amb 1 familiar a l’aula
ENTRADA MATÍ: 

9:00

MITJANS I GRANS 3R I 4T CÒDOLS Les docents els esperen a diferents llocs de la pista
2N i 5È RULL Van cap a l’aula sol
NSF 1 Pugen directament a l’aula. 
1r NSF 2 i 3 Els primers infants a les grades de la sala d’actes. A mida que marxen P5, al porxo

 

HORARI CICLE grup LLOC
SORTIDA MIGDIA: 12:30 PETITS P5 NSF 2  Esperen a baix
P4 NSF 3  Esperen a baix
P3 RULL Amb 1 familiar a l’aula
SORTIDA MIGDIA: 12:30 MITJANS

i GRANS

3R I 4T CÒDOLS  1 familiar al voltant de l’hort. Els infants asseguts.
2N I 5È RULL 5è surten sols i 2n esperen a la paret
NSF 1 Surten sols
1R  NSF 3 Grades de la sala d’actes

 

HORARI* CICLE grup LLOC
ENTRADA TARDA: 14:30 PETITS P5 NSF 2  Esperen a baix
P4 NSF 3  Esperen a baix
P3 RULL  Amb 1 familiar a l’aula
ENTRADA TARDA: 14:30 MITJANS I GRANS 3R I 4T CÒDOLS  Les docents els esperen a diferents llocs de la pista i els posen gel
2N I 5è RULL Van cap a l’aula sols
NSF 1 Van cap a l’aula sols
1R NSF 3 Grades de la sala d’actes i els posen gel

 

La sortida i entrada del migdia no és esglaonada perquè el volum de famílies que esperen al carrer és similar al de un dels torns del matí o la tarda. 

S’adaptarà el nombre de sortides al volum real d’infants que entren i surtin al migdia un cop s’hagi estabilitzat el nombre d’usuaris del menjador.

 

HORARI CICLE grup LLOC
SORTIDA TARDA: 15:50 PETITS P5 NSF 2 i 3  Esperen a baix
P4 NSF1  Amb 1 familiar a l’aula
P3 RULL  Amb 1 familiar a l’aula
SORTIDA TARDA: 16:00 MITJANS 3R I 4t CÒDOLS  1 familiar al voltant de l’hort. Els infants asseguts.
2N I 5È RULL 5È surten sols o 1 familiar als porxos

2N 1 familiar a les escales

NSF 1 SURTEN SOLS
1R NSF 3 Grades de la sala d’actes

 

Aspectes de caràcter general: 

 • Per les entrades i sortides, els grups que entren i surten per les portes de Nou de Sant Francesc pugen i baixen per l’escala blanca i els grups que entren i surten per les portes de Rull i Còdols  pugen i baixen per l’escala verda.
 • Els altres moviments per l’escola en horari lectiu (patis, canvis d’espais, sortides en horari lectiu, piscina…) Es fan seguin l’organització general de tots els cursos.
 • A les entrades hi haurà sempre mestres de la CE que entra.
 • A l’entrada del carrer, la persona que els acull els  posa gel hidroalcohòlic. Si el grup s’espera a baix, el gel es posarà mentre s’espera.
 • Si un adult ve amb dos germans, l’adult acompanya al petit i el gran va al seu lloc d’acollida.  
 • Si els germans venen sense adults, el germà o germana gran acompanya al petit o la petita a la classe i marxa al seu lloc d’acollida.  
 • Sempre preval l’horari d’entrada i la porta del més petit
 • El germans grans recolliran a les 16:00 als petits que estan amb les mestres.
 • El familiar que acompanya l’infant de P3 i P4 el deixa a la porta excepte en l’adaptació. El familiar ha d’anar sempre amb mascareta. 

 

Organització de grups d’alumnes a l’hora d’esbarjo

A l’escola tenim 4 espais diferents de pati: Pista, Coberta-TERRAT, Sorral i pati d’EI. 

Educació Infantil: posarem unes baranes al mig del pati deixant un espai per P3 i l’altre per P4 i P5. Aquests dos cursos sortiran en hores diferents. Tot i que es barregen   grups de nivell, no cal que portin mascareta (segons l’estat de la pandèmia). S’intentarà respectar les preferències de les famílies respecte aquesta mesura.

Educació Primària: Mitjans i grans ocuparan els tres espais en horaris diferents. En cada espai hi haurà un nivell per tant tots els nens i nenes hauran de portar la mascareta. 

Els infants de Primària cada dia aniran rotant per les diferents zones del pati. 

 

Relació amb la comunitat educativa

Consell Escolar: es preveu fer entre tres i quatre sessions de forma presencial o telemàtica en funció de la situació sanitària de cada moment. Si es fa presencial es mantindran les mesures de seguretat. 

Reunions de grups: Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant el primer trimestre per grups estables, mantenint la distància de seguretat i usant mascareta. En cas de no ser possible les farem de forma telemàtica.

Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el farem per videoconferència o presencial tenint en compte el que acordin la família i el docent. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. 

Cites amb direcció i administració

Sempre amb cita prèvia a través del correu de l’escola o els telèfons que s’habilitaran per aquest efecte.

 

Servei de menjador

A l’espai de menjador els grups estables estaran a la mateixa taula i es garantirà  una distància de seguretat respecte altres grups estables.

Les monitores i cuineres aniran amb mascareta tota l’estona

Els infants de P3 mengen i dormen en una sala separada en dos espais on es mantindran les distàncies entre els dos grups estables

Els infants de P4 i P5 mengen a l’aula.

 

La resta d’infants, es faran 2 torns per tal de garantir la distància entre grups estables i els usos de pati

6 infants per taula i 1,5/2 m de distància entre taula i taula respectant els GE.

(Desapareix l’espai pels mestres al menjador per tal de posar les taules dels infants més separades) 

Es tornarà a usar tovallons de paper.

P3: Usaran l’espai de menjador de P3 (sala de psico 1r pis) per dinar i dormir amb 2 metres de distància entre P3A i P3B. 

Portaran 2 llençols cada família i cada dia han de portar-ne un de net.

P4: les monitores pugen a les aules o baixen juntes mestres i monitores fins el menjador.Cada comunitat té una monitora. Ja tenen les mans netes

Primària: els  infants s’esperen a les aules i vénen les monitores (12:20)

Una tutora o tutor acompanya els que marxen a casa i l’altra ajuda a baixar els grups a la monitora. Ja tenen les mans netes

A les 14:30 els infants ja seran a l’aula. 

Menjador de mestres: 

S’habiliten 4 espais, 2 al tercer pis (Sala mestres i aula de ciències) per les persones que porten carmanyola i dos al segon pis (Dàrsena i informàtica) per les persones que fan ús del servei de menjador. 

A les 13:30 pujaran 2 carros  amb el menjar al 2n pis. 

 

Extraescolars i acollida

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.

El servei d’acollida (de matí i tarda)comença el primer dia.

La concreció de les activitats extraescolars es faran durant el mes de setembre i començaran a l’octubre.

 

Activitats complementàries

Criteris per les sortides:

Els acompanyants de les sortides seran preferentment els referents del grup estable

Sempre que es surti del centre es portarà mascareta (adults i infants)

Sempre que es vagi en transport públic es portarà mascareta

En cas d’estar en un espai obert on només es troben l’alumnat i professorat d’un grup estable, no caldrà la mascareta (platja, bosc,…), sempre que la norma vigent ho permeti. 

 

Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

Símptomes compatibles amb la COVID-19:

 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll
 • Congestió nasal
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar
 • Dolor muscular

No han d’assistir al centre les persones (alumnat, docents i altres professionals): 

 • que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19,
 • que estiguin a l’espera del resultat d’una prova PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 • que convisquin amb alguna persona diagnosticada de COVID-19

El protocol que s’ha de seguir davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu: 

 1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. 

Hi ha 1 espai senyalitzat per aquests efecte a l’escola (Despatx de direcció).Si en aquell moment té un altre ús serà prioritari l’aïllament

Una adult ha de quedar-se amb la persona amb símptomes. Preferiblement ha de ser el tutor o tutora o, en tot cas, un altre membre de la CE.

S’ha d’estar amb les finestres obertes.

 1. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). Als espais d’aïllament hi haurà el material necessari.
 2. La direcció ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. La família o la persona amb símptomes ha d’anar a casa i contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
 3. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

Les decisions d’aïllament o quarantena d’alumnes i mestres es prendran seguint les instruccions del protocol de Gestió de Casos de covid-19 als centres educatius.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 

 

TRADUEIX »