Com treballem?

Per tal d’assolir els nostres objectius i tenint en compte  la nostra mirada i els eixos de projecte emprem una metodologia activa i dinàmica, basada en l’adaptació al grup i a l’alumnat, que usa el treball cooperatiu i l’intercanvi de coneixements i experiències per aconseguir l’estructuració del pensament i l’adquisició significativa de nous aprenentatges. Fem entendre la realitat més propera perquè puguin entendre millor la realitat del món.

En aquest sentit l’escola promou i desenvolupa diferents projectes i organitzacions PEDAGÒGICS:

· Aprenentatge de la lectura i l’escriptura basat en una concepció constructivista de l’aprenentatge que parteix d’allò significatiu per a l’infant i d’allò funcional (aplicat a la vida real). L’escriptura i la lectura com a font d’aprenentatge, de plaer, d’expressió i de comunicació. 

·Treball d’atenció a la diversitat en les àrees instrumentals (TADI), que possibilita atendre de manera inclusiva la diversitat, desenvolupant activitats i metodologies més actives i participatives amb dues mestres a l’aula les dues primeres hores del matí.

· Ambients, tallers i racons d’aprenentatge  que afavoreixen l’aprenentatge a partir de les necessitats individuals dels infants i de la motivació dels interessos propis.

· Projectes d’aprenentatge que permet a l’alumnat comunicar-se, interactuar amb l’entorn i obrir-se a altres realitats diferents de la seva. En aquest sentit es desenvolupen a tots els nivells projectes interdisciplinaris d’aula i d’escola, de temàtiques diverses i amb diferents mitjans.

· Estructura de la sessió d’aula basada en la introducció, desenvolupament (individual o en grup petit) i el tancament.

· Tutoria individual o en petit grup que es basa en sessions de tutoria en grup molt reduït per millorar les relacions mestra-infant, infant-infant i ajudar al desenvolupament afectiu i cognitiu de l’alumnat, millorant la convivència al centre.

· Assemblea d’aula com a motor democràtic i de convivència que estimula i promou la dimensió participativa i crítica en la societat.

· L’escola com un espai tranquil, de convivència, d’intercanvi explorant mètodes  com la meditació o la relaxació i fomentant la gestió positiva del conflicte a través de la mediació i el diàleg.

· Activitats intercicle i  l’aprenentatge servei per fomentar la vida comunitària i la relació entre tots els infants del centre, creant un fort sentiment de pertinença i fomentant  l’aprenentatge entre iguals com a eina de millora.

ALTRES PROJECTES SINGULARS 

comtreballem
TRADUEIX »