Com treballem?

Per tal d’assolir els nostres objectius, emprem una metodologia activa i dinàmica, basada en l’adaptació al grup i a l’alumne, que usa el treball cooperatiu i l’intercanvi de coneixements i experiències per aconseguir l’estructuració del pensament i l’adquisició significativa de nous aprenentatges. Fem entendre la realitat més propera perquè puguin entendre millor la realitat del món.

En aquest sentit l’escola promou i desenvolupa diferents projectes i organitzacions PEDAGÒGICS:

Aprenentatge de la lecto-escriptura a partir d’una metodologia significativa que parteix de la realitat diària, amb programes de suport a la lectura que la fomenta com a instrument d’aprenentatge, com a eina de comunicació i com a font de plaer.

Treball d’atenció a la diversitat en les àrees instrumentals (TADI), que possibilita atendre de manera inclusiva la diversitat, desenvolupant activitats i metodologies més actives i participatives amb dos mestres a l’aula les dues primeres hores del matí.

Projectes d’aprenentatge que permeten als alumnes comunicar-se, interactuar amb l’entorn i obrir-se a altres realitats diferents de la seva. En aquest sentit es desenvolupen a tots els nivells projectes interdisciplinaris d’aula i d’escola, de temàtiques diverses i amb diferents mitjans.

Tutoria Escolta’m que es basa en sessions de tutoria en grup molt reduït per millorar les relacions mestre-alumne, alumne-alumne i ajudar al desenvolupament afectiu i cognitiu dels nens i les nenes, millorant la convivència al centre.

Projecte audiovisual que treballa tant la vessant productiva com la receptiva desenvolupant l’esperit de consum crític.

Activitats intercicle per fomentar la relació entre tots els alumnes del centre, creant un fort sentiment de pertinença i l’aprenentatge entre iguals com a eina de millora del rendiment acadèmic.

 

comtreballem