Projecte de  cooperació entre l’escola, l’AMPA,  lInstitut Milà i Fontanals i la Universitat Pompeu Fabra.

El projecte #RAVALSTEAM sorgeix amb l’objectiu d’impulsar un projecte integral i transformador al sistema escolar de Ciutat Vella que promogui la vinculació de l’escola Drassanes, l’institut Milà i Fontanals i la Universitat Pompeu Fabra per a la promoció dels àmbits cientifico-tecnológics, enginyeries, matemàtiques, arts i disseny (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths – STEAM) per tal de fomentar l’èxit escolar que els nois i noies dels centres mereixen. A la Catalunya del segle XXI, la ciència i la tecnologia representen factors crítics de progrés social, humà, moral i cívic i, com a tals, han de ser part del procés de formació de ciutadans actius i compromesos amb la seva societat. Les àrees STEAM són, en conseqüència, necessàries en si mateix i, al mateix temps, una eina d’integració de les diverses cultures presents en els centres en la societat actual.

OBJECTIUS GENERALS I IMPACTE ESPERAT

O1: Promoure l’interès en disciplines STEAM en els infants i joves, i molt especialment en aquells amb circumstàncies socioculturals que afavoreixen la seva “desconnexió” del nou sistema tecnològic. Explotar l’atractiu de les disciplines STEAM per afavorir el desenvolupament cognitiu i educatiu dels infants en aspectes relacionats amb la creativitat i innovació. En línia amb les tesis plantejades a (1), “subvertir composicions socials desfavorables gràcies a plantejaments normalitzadors que, refusant posicions conformistes o resignades, advoquen per una alta qualitat, mitjançant projectes pedagògics i didàctics forts que impliquen el conjunt de la comunitat educativa de l’escola”

IMPACTE ASSOCIAT A AQUEST OBJECTIU: Interès i motivació dels estudiants vers les activitats: el programa educatiu de l’escola té marge de millora respecte al tractament específic de les temàtiques STEAM. Un impacte esperat és que l’alumnat incrementi la seva motivació respecte a aquestes matèries.

O2: Fomentar relacions dins dels centres (infants, mestres, famílies), entre centres (primària, secundària i universitat) i amb altres agents rellevants de l’entorn per a les diferents evolucions futures dels infants i que puguin generar addicionalment noves dinàmiques amb la pròpia escola, més enllà de les accions impulsades per RAVALSTEAM. Com a part dels projectes, es promourà l’accés autònom tant als recursos propis (com, per exemple, el #DrassanesLab) com d’altres recursos existents a l’entorn, de manera que els nois i noies més interessats puguin continuar el seu aprenentatge i connectar amb iniciatives externes de les quals tradicionalment queden exclosos.

IMPACTE ESPERAT: Creació i/o consolidació de xarxes col·laboratives amb entitats de l’entorn que puguin servir per a la consolidació de cooperacions estables al llarg del temps, més enllà de les activitats puntuals descrites.

O3. Incrementar l’atractiu dels centres per a la diversitat de famílies del districte. És un fenomen general a Barcelona el risc de “ghettització” de les escoles que cal combatre

IMPACTE ESPERAT: – Atractiu dels centres: incrementar de la visibilitat dels centres com una opció atractiva per a una gama diversa de famílies, que ajudi a combatre el riscos de segregació actuals del sistema educatiu en general, i de la nostra escola en particular

O4: Proveir a l’alumnat i professorat de coneixements específics en àrees tecnològiques d’aplicació directa a la resolució de problemes externs, o a la creació artística, mitjançant activitats formatives pràctiques directament sobre els programes d’educació formal i informal ja existents

IMPACTE ESPERAT: Professorat i alumnat capacitat per al desenvolupament autònom de les activitats en futurs cursos acadèmics.

ANTECEDENTS DE LA COL·LABORACIÓ

El projecte representa una versió reduïda de la proposta “The Challengers”, liderada per la Universitat Pompeu Fabra i amb la col·laboració de la revista Principia, i presentada a la convocatòria 2017 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). L’objectiu de la proposta és avançar cap a un model que ajudi a convertir els entorns escolars en ambients propicis per a l’exploració científica, artística i personal, fent als estudiants participes i amb l’objectiu de promoure el coneixement com a motor de canvi de la realitat social.  

RAVALSTEAM representa la continuació del la col·laboració entre els centres impulsada pel programa de estratègic de recerca María de Maeztu del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra i la seva xarxa d’entitats col·laboradores. En el cas de l’escola Drassanes es van començar a desenvolupar les primeres accions pilot al curs 2016-17 i a causa de l’interès generat, durant el curs 2017-18 es van desenvolupar tota una sèrie d’accions tant a horari escolar com extraescolar amb resultats prometedors (els projectes van rebre el premi a millor projecte RSU de la UPF, l’AMPA va rebre el premi mSchools a millor iniciativa liderada per un AMPA pel foment de les tecnologies, alumnes de 4t de l’escola van guanyar un premi al concurs Wisibilízalas i diversos grups participen actualment a d’altres iniciatives com el programa Technovation o Recerkids).

En el cas de l’institut Milà i Fontanals, durant el curs 2017-18 s’han realitzat les primeres accions conjuntes, mitjançant xerrades, per tal de fomentar primer el coneixement mutu dels equips, així com un millor coneixement del programa educatiu del centre.

ACCIONS

La distribució estimada d’activitats en cada centre serà:

 

 • 90 hores de tallers en 3 àrees triades amb els centres segons l’encaix als seus programes educatius. Les activitats es dissenyaran i realitzaran amb la col·laboració del professorat, fomentant que durant la seva pròpia execució puguin rebre la formació necessària pel desenvolupament autònom de futures accions formatives per part seva, així com la documentació del procés per tal de garantir la replicabilitat futura. Àrees de treball:

 

 

  • Impressió 3D
  • Tecnologia audiovisual
  • Interacció (programació i electrònica educativa)

 

 • 10 hores
  • Visites i tallers a UPF

 

A més, el programa podrà donar suport (fins a un màxim del 10% del pressupost) a l’AMPA de l’escola Drassanes en el seu programa de ciència i tecnologia, per garantir la continuïtat de les extraescolars de ciència i tecnologia dirigides als més petits (no participants a les activitats anteriors) ja iniciades dins del programa “El menjador creatiu” del curs 2016-17 llançat amb suport de la Diputació de Barcelona, i el programa “Excel·lència i inclusió a primària” llançat el curs 2016-17 amb el suport del Consell Social de la UPF.

Com a part de l’execució del programa, UPF es compromet a treballar en accions paral·leles que incrementin el seu impacte i sostenibilitat futura, tant amb el treball a la xarxa educativa com a la cerca de finançament. El pressupost podrà estar per tant subjecte a modificacions en cas que durant l’execució es generin oportunitats que es considerin que milloren l’impacte del projecte, sempre amb l’aprovació prèvia de l’equip supervisor de l’execució del programa (veure apartat coordinació). Concretament s’han identificat com a accions paral·leles d’interès:

 • Continuació del suport de la participació dels centres a iniciatives externes que es considerin rellevants per l’impacte del projecte (casos previs: programes Technovation, Recerkids, Wisibilízalas) així com la coordinació amb entitats externes que promouen les seves pròpies accions (com pre exemple Colectic o l’Associació Ciberespiral)
 • Suport a #DrassanesLab com espai d’oci lliure lligat a la ciència i la tecnologia (equipament inicial disponible gràcies al programa mSchools). Avaluació de l’experiència per a la possible extrapolació a altres centres
 • Accions dirigides a les famílies del centre per afavorir el seu coneixement dels avanços del mon científico-tecnológic i les seves oportunitats educativs
 • Participació al programa “STEAM a les aules”

 

 

TRADUEIX »